Jak przystąpić

deklaracja_szkoly_2017Do Projektu może przystąpić każda szkoła podstawowa. Przyjmowane są zgłoszenia szkół, nie zaś indywidualnych nauczycieli, instruktorów szachowych, czy rodziców.

 

Warunki, jakie musi spełnić szkoła, by przystąpić do Projektu (zobowiązania szkół):

  1. przeznaczenie co najmniej 1 godziny lekcyjnej tygodniowo na zajęcia szachowe przez co najmniej 2 lata w co najmniej 1 oddziale klasowym
  2. w/w zajęcia będą obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie będą w żaden sposób selekcjonowane
  3. opisowa ocena ucznia na koniec semestru i na koniec roku szkolnego będzie zawierała opisową ocenę z w/w zajęć szachowych
  4. skierowanie co najmniej 2 nauczycieli na szkolenie szachowo – metodyczne
  5. w/w zajęcia prowadzić mogą jedynie osoby posiadające certyfikat szkolenia z Projektu PZSzach. „Edukacja przez Szachy w Szkole”
  6. wyrażenie zgody na potencjalne przeprowadzenie anonimowych badań na temat wpływy w/w zajęć na rozwój uczniów przez pracownika naukowego z zewnątrz

Co szkoła może otrzymać – w miarę pozyskanych środków finansowych – (finansowane ze środków PZSzach., Wojewódzkich Związków Szachowych, samorządów i innych partnerów):

sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna  – sprzęt bezpłatny dla szkól publicznych
szkolenie nauczycieli w wymiarze 72 godzin dydaktycznych (płatne przez organ prowadzący lub szkołę)
programy nauczania i wsparcie metodyczne (przewodnik metodyczny, bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowo – metodycznych, doradca metodyczny PZSzach.)
podręczniki szachowe dla uczniów szkoły biorącej udział w Projekcie w cenie 10 zł / sztuka
Wypełnioną deklarację prosimy przesłać do Polskiego Związku Szachowego na adres:

Polski Związek Szachowy, Anna Harazińska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 200, 00-514 Warszawa,

Dodatkowo skan deklaracji może być wysłany mailem na adres: szachywszkole@pzszach.pl

 

Szczegółowych informacji na temat procedury przystąpienia do Projektu w danym województwie należy szukać w stosowanej zakładce: „Wars i Sawa Grają w Szachy” dla szkół z terenu m. st. Warszawy, „Woj. Dolnośląskie”, „Woj. Podlaskie” etc. dla szkół z terenów innych województw.

 

W przypadku szkół z województw niewymienionych w zakładkach prosimy o kontakt  z biurem PZSzach

– tel: 22 428 23 76 lub e-mail: szachywszkole@pzszach.pl lub  a.harazinska@pzszach.pl).

Deklaracja_Szkoly_2017