Jak przystąpić

Do Projektu może przystąpić każda szkoła podstawowa. Przyjmowane są zgłoszenia szkół, nie zaś indywidualnych nauczycieli, instruktorów szachowych, czy rodziców.

 

Warunki, jakie musi spełnić szkoła, by przystąpić do Projektu (zobowiązania szkół):

  1. przeznaczenie co najmniej 2 godzin lekcyjnych tygodniowo na zajęcia szachowe przez co najmniej 2 lata w co najmniej 1 oddziale klasowym
  2. w/w zajęcia będą obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie będą w żaden sposób selekcjonowane
  3. opisowa ocena ucznia na koniec semestru i na koniec roku szkolnego będzie zawierała opisową ocenę z w/w zajęć szachowych
  4. skierowanie co najmniej 2 nauczycieli na szkolenie szachowo – metodyczne
  5. w/w zajęcia prowadzić mogą jedynie osoby posiadające certyfikat szkolenia z Projektu PZSzach. „Edukacja przez Szachy w Szkole”
  6. wyrażenie zgody na potencjalne przeprowadzenie anonimowych badań na temat wpływy w/w zajęć na rozwój uczniów przez pracownika naukowego z zewnątrz

Co szkoła może otrzymać – w miarę pozyskanych środków finansowych – (finansowane ze środków PZSzach., Wojewódzkich Związków Szachowych, samorządów i innych partnerów):

sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna  – sprzęt bezpłatny dla szkól publicznych
szkolenie nauczycieli w wymiarze 72 godzin dydaktycznych (płatne przez organ prowadzący lub szkołę)
programy nauczania i wsparcie metodyczne (przewodnik metodyczny, bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowo – metodycznych, doradca metodyczny PZSzach.)
podręczniki szachowe dla uczniów szkoły biorącej udział w Projekcie w cenie 15 zł / sztuka
Wypełnioną deklarację prosimy przesłać do Polskiego Związku Szachowego na adres:

Polski Związek Szachowy, Paweł Zaskalski, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 200, 00-514 Warszawa,

Dodatkowo skan deklaracji może być wysłany mailem na adres: szachywszkole@pzszach.pl

 

Szczegółowych informacji na temat procedury przystąpienia do Projektu w danym województwie należy szukać w stosowanej zakładce: „Wars i Sawa Grają w Szachy” dla szkół z terenu m. st. Warszawy, „Woj. Dolnośląskie”, „Woj. Podlaskie” etc. dla szkół z terenów innych województw.

 

W przypadku szkół z województw niewymienionych w zakładkach prosimy o kontakt  z biurem PZSzach

– tel: 504 627 663 lub e-mail: szachywszkole@pzszach.pl lub  p.zaskalski@pzszach.pl).

Deklaracja_Szkoly_2021

Protokół przekazania sprzętu