Bajkowy Świat Szachów – Konkurs plastyczny

MAT – pismo Polskiego Związku Szachowego oraz pion “Edukacja przez Szachy w Szkole” zaprasza dzieci z przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym “Bajkowy Świat Szachów”.

ORGANIZATOR:

Czasopismo szachowe „Mat” oraz Polski Związek Szachowy przy udziale projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”;

 TEMAT PRAC KONKURSOWYCH: Bajkowy Świat Szachów;

 CELE KONKURSU: – pobudzenie i rozwój zainteresowania szachami dzieci;

– stymulowanie inwencji twórczej uczestników;

– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej;

– wyrabianie poczucia estetyki;

– profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego;

 WARUNKI UCZESTNICTWA: Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych. Mogą także brać w nim udział dzieci indywidualnie, jeśli spełniają warunek wieku.
Trwa od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r.
Konkurs odbędzie się w 3 grupach:  przedszkola,  klasy I-II,  klasy III

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych i świetlicowych w dowolnej technice plastycznej. Format a4 lub a3. Pracę należy zabezpieczyć oraz czytelnie opisać według wzoru:

imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola/szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego, adres e-mail szkoły i opiekuna.

 TERMINY: Prace należy nadesłać w terminie 20.04.2018 r. (data stempla pocztowego) na adres:
Polski Związek Szachowy,
00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 Z dopiskiem: „Konkurs: Bajkowy Świat Szachów”

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone w majowym wydaniu czasopisma „Mat”. Prace oceniać będzie Dariusz Dąbrowski, wybitny artysta plastyk, laureat wielu konkursów i wyróżnień na całym świecie, specjalizujący się w rysunku satyrycznym oraz ilustracjach.

Organizator przewiduje wiele cennych i interesujących nagród. Najlepsze prace zostaną opublikowane w naszym czasopiśmie.

UWAGI KOŃCOWE: Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na adres: mat@pzszach.pl

Regulamin konkursu i Karta Zgłoszenia: Regulamin Konkursu Bajkowy Świat Szachów